Privacy policy

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

Sanne's Schoonheidssalon Sanne's Schoonheidssalon, gevestigd aan Kalf 186a 1509 BB Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.sannesschoonheidssalon.nl Kalf 186a 1509 BB Zaandam +31642992928

SARA Salonsoft is de Functionaris Gegevensbescherming van Sanne's Schoonheidssalon Hij/zij is te bereiken via info@sarasalonsoft.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sanne's Schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • - Voor- en achternaam
  • - Geslacht
  • - Geboortedatum
  • - Adresgegevens
  • - Telefoonnummer
  • - E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om

zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sannesschoonheidssalon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sanne's Schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sanne's Schoonheidssalon neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sanne's

Schoonheidssalon) tussen zit. Sanne's Schoonheidssalon gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: SARA Salonsoft

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sanne's Schoonheidssalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren

de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn

> Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sanne's Schoonheidssalon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sanne's Schoonheidssalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sanne's Schoonheidssalon en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek totintrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sannesschoonheidssalon.nl. . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sanne's Schoonheidssalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sanne's Schoonheidssalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op met onze klantenservice of via info@sannesschoonheidssalon.nl

 

Beveiliging van uw gegevens

SARA SalonSoft draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.SARA SalonSoft maakt gebruik van Microsoft Azure voor webservices, hosting en opslag van gegevens. SARA SalonSoft beschikt tevens over een goede firewall en wordt het netwerkverkeer zorgvuldig bewaakt Alle verbindingen naar de SARA SalonSoft web-applicatie, smartphone/tablet applicatie of middels een API-koppeling gaan via een beveiligde SSL verbinding. Het is mogelijk om binnen de applicatie van SARA SalonSoft gebruikers op specifieke onderdelen toegang geven, zodat ze geen inzicht krijgen in gegevens waarvan u dat niet wilt. Natuurlijk worden de wachtwoorden van gebruikers veilig versleuteld opgeslagen.

 

SARA SalonSoft maakt gebruik van Microsoft Azure. Al uw data staat binnen de Nederlandse grenzen in het West-Europe datacenter van Microsoft. Meer informatie over deze locatie van het datacenter waar SARA SalonSoft staat vind u hier : https://azure.microsoft.com/nl-nl/regions Lees hier meer over de beveiliging & privacy van Microsoft Azure: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=392408&clcid=0x413

 

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Indien SARA SalonSoft mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuelewijzigingen. Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van SARA SalonSoft dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@sarasalonsoft.nl

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.